Apple blokkeert 4G voor iPhone bezitters in België

Op 1 oktober lanceerde BASE Company zijn 4G-netwerk in België (vandaag al in 76 steden en gemeentes). Dat betekende een buitenkans voor klanten met een 4G-compatibele smartphone. Maar zij hadden niet gerekend op het feit dat Apple op de iPhone 5, 5C en 5S de toegang blokkeert voor 4G bij de enige twee operatoren die deze technologie momenteel ter beschikking hebben. In België heeft Mobistar  de ‘certificering’ van zijn 4G-netwerk gekregen van Apple, hoewel het net de enige Belgische operator is die (nog) geen 4G-netwerk heeft .

Een certificeringsproces dat vragen doet rijzen

Sinds meer dan vijf maanden probeert BASE Company alle mogelijke stappen te zetten om met Apple tot een akkoord te komen  waarin bevestigd wordt dat het 4G-netwerk van BASE technisch compatibel is met de iPhone 5, 5C en 5S. Het was een hindernissenparcours: na die maanden van verschillende toenaderingen die nutteloos bleken, kreeg BASE uiteindelijk een typisch Apple-antwoord zeggende dat het certificeringsproces lopende was en’ enige tijd’ zou vergen. Verder werd geen precieze informatie gegeven; ook niet over de termijn.

Het is een verrassend antwoord om verscheidene redenen. Allereerst is er – buiten Apple – geen enkele fabrikant van 4G-compatibele smartphones (Samsung, Nokia…)die op dit vlak problemen creëert; zij hebben allen hun toestellen toegankelijk gemaakt voor het 4G-netwerk van BASE. Daarnaast kunnen de iPads van Apple wél op het 4G-netwerk van BASE. In dit geval is er geen sprake van voorafgaande procedures en gaat de validatie automatisch. Tenslotte – en dat is het meest verrassende van al – heeft Mobistar zeven maanden geleden al  de certificatie van zijn 4G-netwerk gekregen, hoewel dat nog niet operationeel is en nog maar in testfase is.

Proximus/Belgacom, dat ook 4G-diensten aanbiedt in België, moet hetzelfde lot ondergaan als BASE. iPhone-gebruikers worden op deze manier weggehouden van 4G-diensten in België, hoewel die beschikbaar zijn in verschillende Belgische steden.

Hierbij moet opgemerkt worden dat zowat de helft van de 4G-compatibele smartphones in België iPhones zijn.

Apple straft zijn eigen klanten en lapt het principe van vrije en open mobiele internettoegang  aan zijn laars.

Hoewel officieel het argument van certificering naar voor wordt geschoven, moet men geen genie zijn om te begrijpen wat de werkelijke motivatie van Apple is achter deze demarches.

Mobistar is sinds 2008 geprivilegieerde partner van Apple. Ter herinnering: Apple heeft overal ter wereld commerciële partnerships afgesloten met operatoren voor de verkoop van iPhones. Die bestaan erin dat een bepaald volume toestellen gedurende een bepaalde tijd wordt afgenomen met een compensatie aan Apple wanneer het doel niet gehaald wordt.  Deze lucratieve akkoorden hebben andere operatoren zoals BASE er niet van weerhouden om zich op een andere manier te bevoorraden van iPhones (krachtens het principe van vrij verkeer van goederen) en ze te verkopen in hun winkels. En dat vindt Apple niet leuk.

Hoe dan ook, Apple blijkt zijn geprivilegieerde partner in België te blijven beschermen en weigert om de twee concurrenten te certificeren, of vertraagt het proces tot Mobistar zijn eigen 4G-netwerk heeft uitgerold.

Dit is geen alleenstaand geval. Ook in andere landen geeft Apple vaak maanden eerder 4G-toegang aan geprivilegieerde partners.

De eerste slachtoffers van deze praktijk zijn de klanten van Apple zelf. Het is immers Apple die bepaalt welke van zijn klanten snellere toegang hebben tot breedband mobiel internet en welke nog moeten wachten. Waar overal het belang naar voor wordt geschoven van een vrije en niet discriminerende toegang tot het internet, kan Apple hier blijkbaar ongestraft zijn gang gaan.

BASE Company heeft grote investeringen gedaan in de 4G-technologie en in het verkrijgen van licenties om die 4G-kwaliteitsdiensten te leveren. De firma blijft al het mogelijke doen om een einde te stellen aan dergelijke wanpraktijken en op die manier al zijn klanten toegang tot breedband mobiel internet te bieden, zonder enige vorm van restrictie of discriminatie.

Het BASE Company standpunt

- BASE wil dat alle klanten toegang kunnen hebben tot zijn 4G-netwerk en dus tot breedband mobiel internet, welk type smartphone zij ook gebruiken

- BASE betreurt de politiek die Apple hanteert om de toegang tot het 4G-netwerk van bepaalde operatoren te blokkeren

- BASE blijft al het mogelijke doen om de iPhone-gebruikers toegang te leveren tot 4G-diensten

6 reacties

 1. avatar

  Het enige wat we hier als gebruikers aan kunnen doen is dit massaal als een probleem rapporteren bij Apple via volgend adres: https://bugreport.apple.com/

  Beantwoorden
 2. avatar
  pragmarc zegt:

  Vreemd dat Neelie Smit-Kroes hier weinig aan doet tegen Cupertino…

  Beantwoorden
 3. avatar
  Filip Aerts zegt:

  Deze brief stuurde ik vandaag (voor ik op de hoogte was van deze blogpost van Base) naar de FOD Economie:

  Geachte Mevrouw, Mijnheer,

  Ik wil graag uw standpunt kennen over het niet-activeren van de 4G-LTE functionaliteit (die zeer snel draadloos dataverkeer mogelijk maakt via de GSM-netwerken) door Apple, op de iPhone 5 en 5s voor alle klanten die gebruik maken van een andere telecomoperator dan Mobistar.

  De 4G-LTE technologie is een van de aantrekkelijkste eigenschappen is waarvoor de toch wel prijzige iPhone 5 en 5s wordt gekocht, en Apple pakt ook uit met deze functionaliteit in haar reclame (weliswaar met “kleine lettertjes” rond beschikbaarheid op netwerken etc.).
  Er is bovendien geen enkele transparantie rond de beweegredenen en volgende stappen van Apple, dit lijkt mij de facto in strijd met de rechten van de consument, die onvoldoende duidelijkheid krijgt over het mogelijk slechts beperkt kunnen gebruiken van een dure aankoop.

  Apple heeft eerder al gecommuniceerd dat 4G netwerken eerst “gecertifieerd” moeten worden, maar dat argument houdt niet veel steek vermits de 4G-LTE functionaliteit wel meteen werd geactiveerd op iPad’s en iPad mini’s die uitgerust zijn met een SIM-kaart, op ALLE netwerken. Over wat precies bijkomend moet worden gecertifieerd op andere netwerken dan Mobistar en wat hiervoor de timeline zou zijn werd tot dusver geen enkele duidelijkheid verschaft.

  Het heeft er alvast alle schijn van dat Apple bewust voordeel geeft aan zijn partner Mobistar (die overigens nog geen 4G netwerk kan aanbieden…) en als ervaren marketeer kan ik begrip opbrengen voor de strategie van Apple om met strategische exclusieve partners te werken.
  Maar dan moet de consument hierover duidelijk en expliciet informatie krijgen met een melding dat 4G enkel bij Mobistar mogelijk zal zijn. Nu laat Apple minstens bewust (om de verkoop niet te hinderen) latente twijfel bestaan over het al of niet activeren op andere netwerken, en wanneer, en onder welke eventuele voorwaarden…

  Ik ben een fan van Apple van het eerste uur en een zeer tevreden iPhone gebruiker. Het is niet mijn bedoeling wie dan ook te schaden met deze klacht, maar het kan niet zijn dat zonder voorafgaandelijke duidelijke waarschuwing of mogelijke alternatieven het gebruik van betaalde functionaliteit wordt ontzegd aan vele tienduizenden iPhone gebruikers.
  Bovendien wordt deze mensen de toegang tot 4G communicatie ontzegd, terwijl de overheid net inspanningen doet om meer mensen en bedrijven toegang te geven tot snel internet o.m. als technologische impuls voor onze economie.

  Ik kijk uit naar uw antwoord en mogelijke reactie in de richting van Apple.

  Hoogachtend,

  Filip Aerts

  Beantwoorden
 4. avatar
  Vandebos zegt:

  Allemaal een schrijven zenden naar FOD Economie?

  Met een aantal samen een kort geding opstarten waarbij tegen dwangsom/dag/benadeelde het zich in regel stellen met de Europese wetgeving wordt geëist?

  Beantwoorden
 5. avatar

  Hier is de reactie die ik gekregen heb van FOD Economie:

  “Eerst en vooral: als Federale overheidsdienst mogen wij ons niet publiek uitspreken over de “fout” of “schuld” van individuele bedrijven. De enige dia dat kan doen is de gerechtelijke macht. Wij kunnen je dus enkel een overzicht geven van wat ondernemingen algemeen moeten respecteren in het kader van de reglementering.
  Zoals al aangekondigd op het moment dat je de vraag stelde, is deze betrekkelijk complex. Nogal wat overheidsdiensten en reglementering kunnen hier een rol spelen.
  In de eerste plaats legden we het probleem voor aan onze eigen experts. Zij toetsten het dossier af aan de reglementering in verband met de marktpraktijken. In die reglementering waren 2 punten mogelijk van toepassing.
  Ten eerste is er het principe dat de consument voldoende geïnformeerd moet worden. In dit geval wil dit zeggen dat de producent en de eindverkoper de klant voldoende moet informeren over de mogelijkheden of de beperkingen van zijn aankoop.
  Indien je als consument denkt dat je niet voldoende geïnformeerd werd dan kan je bij ons een klacht indienen. Alle informatie over hoe je dit doet, vind je op: http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/
  Een tweede punt dat mogelijk van toepassing is binnen de marktpraktijken is “oneerlijke concurrentie”. De voorwaarden om “oneerlijke” concurrentie te kunnen inroepen zijn hier echter niet toepasbaar (voor de volledigheid de juridische uitleg: om oneerlijke concurrentie in te roepen is een buitencontractuele ‘fout’ vereist in hoofde van de onderneming die de aangeklaagde praktijk verricht. Een wetsinbreuk is op zich een fout, ook rechtsmisbruik kan een fout uitmaken). Bij oneerlijke concurrentie kunnen bovendien enkel de betrokken benadeelde partijen een vordering instellen, en kan de minister of de FOD niet tussenkomen, aangezien oneerlijke concurrentie niet geacht wordt rechtstreeks het “algemeen belang” te raken.

  We legden de vraag ook voor aan onze collega’s van het BIPT. Het BIPT is bevoegd om het gebruik van het radiofrequentiespectrum te beheren, coördineren en te monitoren. Het BIPT kan echter niet optreden tegen fabrikanten die er voor kiezen om bepaalde functionaliteiten van hun apparatuur niet te activeren of die bepaalde functionaliteiten niet toevoegen.

  Tot slot is ook de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) bevoegd in dit dossier. Deze dienst maakte tot voor kort deel uit van de FOD Economie, maar opereert nu zelfstandig. Toen de dienst nog deel uitmaakte van de FOD, evalueerde de mededingingsautoriteit het dossier al een eerste maal vanuit de invalshoek van een eventuele inbreuk op het mededingingsrecht. Het oordeel was dat met de toen beschikbare gegevens geen inbreuk kon worden vastgesteld. De BMA volgt het dossier verder op en voor een huidige stand van zaken kan je best rechtstreeks contact opnemen met de BMA. Je vindt de contactgegevens voorlopig nog steeds via onze site op:http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/mededinging/

  Beantwoorden
 6. avatar
  Christian Smet zegt:

  Ik heb ondertussen een klacht ingediend op basis van te weinig info op de site.
  Heb deze link http://www.apple.com/benl/iphone-5s/specs/ en mijn factuur doorgestuurd.

  Beantwoorden

Geef een reactie